Søk
Close this search box.

Frøya laks og bærekraft

Frøya ønsker naturligvis å produsere mest mulig bærekraftig innen alle tre dimensjoner: Økonomi, sosiale forhold og miljø.

Frøya er produsert av fersk norsk laks oppdrettet og foredlet av vårt søsterselskap Salmar AS. Norsk lakseoppdrett er primært regulert av Akvakulturloven samt en rekke andre norske lover og regler. Frøya ønsker naturligvis å produsere mest mulig bærekraftig innen alle tre dimensjoner: Økonomi, sosiale forhold og miljø. Først og fremst må vi følge gjeldende lover og regler.

Lover og regler

Loven om Akvakultur slår fast at ingen kan drive uten tillatelse. Denne loven regulerer også hensynet akvakulturnæringen må ta til miljøet. Den presiserer videre at havbruk skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Loven stiller blant annet krav til miljøovervåking. Tiltak for fjerning av rømt laks, opprydding etter endt drift og beskyttelse av bestemte områder. Det er dessuten en rekke forskrifter hjemlet både i Akvakulturloven, Matloven og Forurensingsloven som direkte og indirekte angår og regulerer miljøpåvirkning og drift av en oppdrettslokalitet. 

Frøya ønsker å produsere mest mulig bærekraftig innen alle tre dimensjoner: Økonomi, sosiale forhold og miljø.

Kontroll og overvåking

Både Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og NVE har tilsynsoppgaver når det gjelder miljøet og miljøpåvirkningene fra en oppdrettslokalitet. I tillegg er havbruksnæringen, gjennom internkontrollforskriften pålagt å gjennomføre en egen risikovurdering i forhold til blant annet miljøpåvirkningen. Havbruksnæringens egen overvåkning er ulike miljøforhold er nærmere beskrevet i de ulike forskriftene og tillatelsene som gjelder for driften.

Internasjonal sertifisering

Salmar forholder seg ikke utelukkende til ovennevnte norske lover og regIer. Salmar er også GlobalG.A.P sertifisert. GLOBALG.A.P. er en internasjonal sertifiseringsordning innen landbruk, husdyrhold og akvakultur. Ordningen setter standarder og krav til følgende faktorer: Miljøpåvirkning, økologi, fiskevelferd, mattrygghet, samt arbeidsmiljø og sikkerhet. Sertifiseringen dekker hele verdikjeden fra fôrleverandører til yngel produksjon, oppdrett i sjø, slakting og bearbeiding. Det kreves mye dokumentasjon og mange internkontroller i tillegg til inspeksjoner foretatt av eksterne og uavhengige inspektører før sertifisering. Denne må fornyes årlig og da basert på nye uavhengige inspeksjoner. 

En stor del av Salmars oppdrettslokaliteter er også sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC). Målet er å ASC sertifisere alle lokaliteter. Først når alle lokaliteter er sertifiserte kan vi merke Frøya med ASC logo.

De delene av laksefileten som ikke blir til Frøya blir solgt til annen matproduksjon.

Salmar utnytter råstoffet full ut og tar hånd om avfallet

De delene av laksefileten som ikke blir til Frøya blir solgt til annen matproduksjon. I tillegg går avskjær fra Salmars slakteri- og videreforedlingsaktivitet videre til bearbeiding hos Nutrimar, som utnytter råstoffet til å produsere ulike olje-, mel- og proteinprodukter. Nutrimar ligger vegg-i-vegg med slakteriet. 

Fra Salmars settefiskanlegg blir slammet levert til eksterne aktører som bruker det til produksjon av jordforbedringsmiddel eller biogass. Alle Salmars lokasjoner har avfallshåndteringsplaner som sikrer at alt vårt avfall blir levert til godkjente mottaksanlegg for resirkulering. Slik sikrer man at både råstoffet og avfallet blir håndtert på en god måte og ikke går til spille.

Resirkulering av emballasje hvor og når det er praktisk mulig

Frøya forsøker å benytte seg av 100% gjenvinnbare materialer og vi jobber hele tiden med våre leverandører for å få det til. Dessverre har vi ennå ikke funnet gjenvinnbare plastmaterialer med tilfredsstillende egenskaper til bruk som inneremballasje. Derfor må plasten fisken er pakket inn i sorteres som restavfall, enn så lenge. Til butikk distribueres fisken i gjenvinnbar papp emballasje. Ønsker du å lese mer om bærekraftig lakseoppdrett kan du besøke nettstedet Laksefakta.no. samt https://www.salmar.no/baerekraft/

Mer fakta om Frøya laks:

Ulike forpakningene til Frøya Laks

Frøya er trygg å spise rett fra pakken

Det er trygt å spise rå Frøya laks rett fra pakken uten å fryse den ned på forhånd.

Les mer

Er det trygt for gravide å spise Frøya laks?

Frøya laks er produsert under strenge hygienekrav og kan fint spises rett fra pakken.

Les mer